325 Main Street

 
 

325 Main Street, Bar Harbor, ME
207-801-4006